Engelsk 0-B

Engelsk 0-B

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, men også med engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale – men også viden om fagets stofområder.

Et overordnet mål er sprogfærdighed – dvs. man skal kunne lytte/læse/tale/skrive "hovedsagelig korrekt".

Man skal fx beherske et varieret ordforråd, kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer tekster: artikler, noveller, skuespil, etc., kunne analysere alle slags tekster og kunne perspektivere i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge.

Fagets kernestof

Ddet engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning

  • Udtale, ordforråd og idiomer
  • Principper for tekstopbygning
  • Kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
  • Det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
  • Et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
  • Tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
  • Væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
  • Historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner.

Hvad kan man lære på engelsk fjernundervisning?

Hvert modul består af 2 opgaver.

"Pensum" består af tekster, som er samlet i 7 temaer (i alt ca. 370 sider + baggrundsmateriale). Hvert tema udgør sit eget modul. Gennem modulerne trænes systematisk forskellige aspekter af tekstanalyse, som er den centrale del af både mundtlig og skriftlig eksamen. Anbefalet baggrundsmateriale (herunder også filmanbefalinger) tilvejebringer den baggrundsviden, som også er en nødvendig forudsætning for at kunne perspektivere de tekster, man skal forholde sig til såvel ved mundtlig som skriftlig eksamen.

Der er herudover et 8. modul, der er centreret omkring den skriftlige eksamensopgave. Desuden er der til hvert modul tilknyttet et grammatisk fokus med henblik på selvstændigt arbejde parallelt med de 8 obligatoriske modulopgaver.

Man kan altså lære (primært) tekstanalyse og grammatik – herunder at blive bedre til at skrive engelsk.

Hvad kan man ikke lære på engelsk fjernundervisning?

At tale engelsk. Man skal altså være god til at tale flydende, med korrekt udtale (uanset hvilken variant af engelsk man taler: britisk, amerikansk, irsk, australsk (etc.) – alle er lige gode) og med et passende stort aktivt ordforråd, før man melder sig til faget.

Moduloversigt

 

Formål

Antal opgaver

Nødvendig arbejdstid

Modul 1

At tjekke og træne basal grammatik, særligt udsagnsord + tekstanalyse (især "setting")

2

35 timer

Modul 2

At træne brug af præsens (kongruens) + tekstanalyse (især personkarakteristik)

2

35 timer

Modul 3

At træne form, indhold i det analytiske essay + brugen af kendeord

2

30 timer

Modul 4

At træne brug af ordbog + den mundtlige præsentation af en tekstanalyse

2

40 timer

Modul 5

At træne brug af bestemt artikel + analyse af ikke-fiktion mm.

2

40 timer

Modul 6

At træne form, indhold og brug af hjælpemidler mhp skriftlig eksamen

2

30 timer

Modul 7

At træne brug af genitiv + tekstanalyse af et litterært værk

2

40 timer

Modul 8

At træne tekstanalyse, især perspektiv

2

40 timer