Psykologi B

Psykologi B

Tilmelding til psykologi B forudsætter, at du allerede har gennemført og bestået psykologi C-niveauet.

Hovedområderne i psykologi B er: Socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet. Hertil kommer et eller flere supplerende emner, som har til formål at uddybe stoffet i hovedområderne.

Formålet er at du bliver i stand til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af såvel faglig som almen karakter samt at give dig kompetence i at forholde dig kritisk til psykologiske teorier, deres tilblivelse og forklaringsværdi. Derudover bliver du i stand til at vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd.

Efter at have gennemført alle modulerne i psykologi B som fjernundervisning skal du kunne:

  • Demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
  • Redegøre for og kritisk forholde dig til centrale psykologiske teorier og begreber og kunne sætte dem ind i en historisk-kulturel kontekst
  • Udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde dig kritisk til disse på et fagligt grundlag
  • Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme
  • Demonstrere kendskab til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi
  • Demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et teoretisk begrebsapparat
  • Vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
  • Formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde
  • Perspektivere psykologiens bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne.

Moduloversigt

 

Indhold

Samlet
tidsforbrug

Modul 1

Psykologiske retninger
Om forskellige psykologiske retninger og deres syn på mennesket og dets udvikling.

Ca. 25 timer

Modul 2

Psykologiske metoder
Om forskningsmetoder i psykologien og eksempler på psykologisk forskning.

Ca. 25 timer

Modul 3

Familieliv på godt og ondt
Om familie og opdragelse i det postmoderne samfund.
Om omsorg og familiens betydning for udvikling.

Ca. 20 timer

Modul 4

Køn og kærlighed

Om køn og kønsforskelle.

Om forelskelse og parforhold.

Ca. 25 timer

Modul 5

Brug hjernen

Om hjernen, tænkning, læring og intelligens.

Ca. 20 timer

Modul 6

Mennesker mødes

Om mennesker, kultur og kulturpsykologi.

Om kommunikation mellem mennesker.

Ca. 25 timer

Modul 7

Er du angst?
Om angst og forskellige syn på årsager til angst.
Om terapi til behandling af angst

Ca. 25 timer

Modul 8

Projekt
Projektopgave inden for et selvvalgt emne.

Ca. 25 timer