Værdi­grundlag ­og­ strategi

Værdigrundlag og strategi for Faxe Næstved Vordingborg Nykøbing F. Nakskov Maribo

Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt

Idé- og værdigrundlag

VUC Storstrøms opgave er at hæve uddannelsesniveauet i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner ved at tilbyde kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder.


1) VUC Storstrøm tilbyder en bred vifte af fag og uddannelsesforløb, der spænder fra begynderniveau til og med gymnasialt niveau.

Det betyder:

At undervisningen på OBU, FVU, AVU og HF udbydes ud fra kursisternes og samfundets uddannelses- og erhvervsmæssige behov og ønsker.

At undervisningstilbuddet udvikles løbende under hensyn til de eksisterende og kommende målgruppers behov med henblik på omfang, indhold og tilrettelæggelse

At vejledningen er præcis, troværdig og optimal


2) VUC Storstrøm tilrettelægger undervisningen fleksibelt med forskellig varighed – med forskelligt starttidspunkt - som klasseundervisning - som selvstudium - som studiegrupper - som IT-baseret undervisning - som individuel undervisning

Det betyder:

At kvalitetsudvikling, pædagogisk nytænkning, brug af IT og evaluering prioriteres højt i forbindelse med undervisningen og dens tilrettelæggelse.

At der arbejdes kontinuerligt med mål- og handleplaner i udviklingsforum, på afdelingerne og i faggrupperne med henblik på at fremme den pædagogiske udvikling samt tilpasse denne til kursisternes og tidens behov og krav.

 

3) VUC Storstrøm henvender sig via uddannelsestilbuddet til den voksne befolkning uanset alder, køn og baggrund

Det betyder:

At undervisningen bygger på respekt for forskellighed - åbenhed og tolerance - inddragelse af kursisternes erfaringer - faglighed og professionalisme - motivation og engagement - gensidig ansvarlighed

At alle ansatte sætter professionalisme højt og arbejder med kvalitet i undervisningen.

At kursisterne betragtes som suveræne og individuelle voksne, der behandles med respekt.

At kursisterne medinddrages som medansvarlige og aktive i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen

At der kan stilles krav om ansvarlighed til kursisterne med hensyn til deres medvirken i undervisningen.

 

4) VUC Storstrøm bygger sin virksomhed på en personalepolitik, som alle personalegrupper kan tilslutte sig - et godt fysisk og psykisk arbejds- og undervisningsmiljø - løbende evalueringer

Det betyder:

At VUC Storstrøm arbejder løbende med egne politikker og retningslinier, MIO-systemet samt gældende lovgivning til alles bedste.

At personalepolitikken drøftes årligt.

At medarbejderudviklingssamtaler afholdes med alle medarbejdere hvert andet år.

At der arbejdes kontinuerligt med efter- og videreuddannelse af de ansatte.

At der fokuseres på arbejds- og undervisningsmiljø efter gældende regler.

At de ansatte inddrages i så høj grad som muligt i dagligdagen via uddelegering af ansvar og kompetencer.

Strategi for VUC Storstrøm 2019-21 - Klik her

Markedsførings og kommunikationsstrategi - Klik her