Til studerende

Til kursister på VUC Storstrøm

Der er varslet lockout mod størstedelen af VUC Storstrøms medarbejdere pr. 10. april 2018.

Finansministeriet har varslet lockout på VUC Storstrøm. Lockouten omfatter ansatte, som er ansat efter organisationsaftale med GL, UFB, Akademikere i staten, Socialrådgivere i staten, HK, 3F, FOA, Serviceforbundet eller PROSA.

Forligskvinden har udsat lockouten, så den tidligst kan træde i kraft den 28. april 2018. Dog er der den mulighed, at forligskvinden må opgive at mægle i forhandlingerne, og så kan en konflikt træde i kraft fem dage efter, at forligskvinden har opgivet mægling.

VUC Storstrøm vil via sin hjemmeside holde dig orienteret om tidspunktet for en evt. konflikts ikrafttræden.

Nedenstående information er derfor givet under den forudsætning, at lockouten bliver en realitet.

Hvilke uddannelser er omfattet af lockouten?

Lockouten omfatter på VUC Storstrøm undervisning indenfor

  • 2-årige hf-uddannelse
  • HF-enkeltfag
  • Almen Voksenuddannelse
  • Forberedende voksenundervisning og
  • Ordblindeundervisning

Ikke alle lærere på VUC Storstrøm er omfattet af lockouten.  Lærere, der ikke er omfattet af lockouten, vil fortsat varetage deres undervisning.

Hvordan orienteres jeg om konsekvenserne af konflikten?

Du vil på vore infoskærme tirsdag den 17. april kunne se, hvilke hold der ikke vil være omfattet af en eventuel konflikt.

Hvis dit hold er markeret på infoskærmene er der normal undervisning under en evt. konflikt.

Det fremgår også af hjemmesiden hvilke hold, der undervises under en evt. konflikt.

Hvordan med de timer jeg mister som konsekvens af lockouten?

VUC Storstrøm har ansvaret for, at din undervisning gennemføres i henhold til det regelfastsatte timetal. Hvis der aflyses undervisning som følge af lockouten, vil VUC Storstrøm vurdere om, der skal iværksættes kompenserende undervisning. Det kan fx ske ved på afsluttende hold at prioritere afvikling af så meget kompenserende undervisning som muligt frem mod eksamensperioden, og ved på ikke-afsluttende hold at skubbe dele af den aflyste undervisning til et senere tidspunkt, evt. det kommende skoleår.

Kan jeg komme på skolen under lockouten?

Skolen er åben – det betyder, at du er velkommen til at komme på skolen og benytte skolens faciliteter til at arbejde selvstændigt og sammen med dine medstuderende.

Du kan benytte skolen til, at arbejde med emner, som du finder særligt interessante eller som du gerne vil give en ekstra afpudsning.

Du skal være opmærksom på, at alle VUC Storstrøms kantiner i givet fald vil være konfliktramte og derfor lukkede.

Får lockouten konsekvenser for eksamen?

De konkrete konsekvenser vil afhænge af tidspunkt, varighed og omfang af lockouten. Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel lockout for prøverne.

I tilfælde af en lockout vil VUC Storstrøm efter lockoutens afslutning informere om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling.

Kan jeg påbegynde en videregående uddannelse, hvis eksamen bliver ramt af lockout

I tilfælde af en lockout vil VUC Storstrøm efter lockoutens afslutning informere om, hvilke retningslinjer for udstedelse af eksamensbeviser, der vil være gældende. Det vil blive tilstræbt, at du kan modtage et eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

 Hvad med min SU?

På nuværende tidspunkt foreligger følgende information om SU under lockouten fra SU-styrelsen.

SU-modtagere vil i udgangspunktet opfylde betingelserne i SU-loven under en lockout, og retten til SU bortfalder derfor i udgangspunktet ikke under lockouten.

 Langvarige konsekvenser for SU.

Skulle lockouten komme til at vare mere end to måneder, kan det muligvis få betydning for SU’en. Hvis lockouten fører til, at din ungdomsuddannelse bliver forlænget, vil der kunne gives SU til forlængelsen, idet der efter reglerne om SU til ungdomsuddannelser vil kunne gives SU, til uddannelsen er afsluttet. Men i det omfang uddannelsen afbrydes, og du overgår til at blive selvstuderende, vil støtten blive stoppet.

Hvis lockouten skulle vise sig at blive af flere måneders varighed, vil vi orientere yderligere.

VUC Storstrøm vil på et senere tidspunkt give besked om, hvorvidt og hvordan den aflyste undervisning i givet fald vil blive indhentet.

Hvad med min SVU?

SVU er mere kompliceret.

Hvis du som uddannelsessøgende er omfattet af lockout eller strejke, så kan du ikke modtage SVU under konflikten. Det betyder, at hvis du skal påbegynde uddannelse med SVU samme dag som konflikten bryder ud, eller mens konflikten kører, så anses du for omfattet af konflikt, og du har derfor ikke ret til SVU.

Hvis du som uddannelsessøgende er omfattet af konflikt, og du har påbegyndt din uddannelse, så bevarer du din SVU.

Hvis du er uddannelsessøgende og ikke er en del af konflikten; men den uddannelse du skal starte på er konfliktramt, så har du ikke ret til SVU.

Hvis du er uddannelsessøgende og ikke er en del af konflikten; men den uddannelse du er påbegyndt er konfliktramt, så stopper din SVU med udgangen af den uge, hvor konflikten starter.

Jeg er tilmeldt hold, der begynder undervisning i april.

Ikke alle nye hold der starter i april, vil under lockouten kunne begynde undervisning som planlagt.

Skulle det hold, du er tilmeldt med start i april være lockoutramt, har du ret til at melde fra og få en eventuel indbetalt deltagerbetaling tilbage. Du skal i så fald henvende dig på afdelingens studieadministration, når lockouten er tilendebragt.

Du kan også afvente udviklingen i lockouten, fordi VUC Storstrøm afhængig af lockoutens længde vil søge at udskyde undervisningsstarten og tilrettelægge undervisningen således, at de faglige mål fortsat kan opfyldes.

Spørgsmål.

VUC Storstrøm gør alt hvad der stå i vor magt for at afbøde virkningerne af en lockout mest muligt; men vi har ingen muligheder for at øve direkte indflydelse på lockoutens parter.

VUC Storstrøm skal beklage de ulemper lockouten påfører dig.

Venlig hilsen

Niels Henriksen

Direktør