Til VUC Storstrøms­ eksterne­ samarbejds­partnere

Til VUC Storstrøms eksterne samarbejdspartnere

Finansministeriet har varslet lockout mod størstedelen af VUC Storstrøms medarbejdere pr. 10. april 2018.

Finansministeriet har varslet lockout på VUC Storstrøm. Lockouten omfatter ansatte, som er ansat efter organisationsaftale med GL, UFB, Akademikere i staten, Socialrådgivere i staten, HK, 3F, FOA, Serviceforbundet eller PROSA.

Forligskvinden har udsat lockouten, så den tidligst kan træde i kraft den 28. april 2018. Dog er der den mulighed, at forligskvinden må opgive at mægle i forhandlingerne, og så kan en konflikt træde i kraft fem dage efter, at forligskvinden har opgivet mægling.

VUC Storstrøm vil via sin hjemmeside holde dig orienteret om tidspunktet for en evt. konflikts ikrafttræden.

Nedenstående information er derfor givet under den forudsætning, at lockouten bliver en realitet.

Hvilke uddannelser omfatter lockouten?

Lockouten omfatter på VUC Storstrøm undervisning indenfor

  • 2-årige hf-uddannelse
  • HF-enkeltfag
  • Almen Voksenuddannelse
  • Forberedende voksenundervisning og
  • Ordblindeundervisning

Ikke alle lærere på VUC Storstrøm er omfattet af lockouten.  Lærere, der ikke er omfattet af lockouten, vil fortsat varetage deres undervisning.

Hvordan orienteres jeg om konsekvenserne af lockouten?

Som nævnt er det langt fra givet, at der kommer en lockout. En eventuel lockout kan tidligst træde i kraft med virkning fra den 28. april 2018.

Bliver undervisningen aflyst?

Hvis undervisningen varetages af en lockoutramt lærer, har VUC Storstrøm ikke andre muligheder end at aflyse undervisningen.

Hvis den daglige undervisning foregår på en af VUC Storstrøms afdelinger, så er skolen åben, og de studerende er velkomne til at benytte skolens faciliteter til at arbejde med emner, som er særligt interessante eller som skal have en ekstra afpudsning.

Kursister på SVU?

Hvis du som uddannelsessøgende er omfattet af lockout eller strejke, så kan du ikke modtage SVU under konflikten. Det betyder, at hvis du skal påbegynde uddannelse med SVU samme dag som konflikten bryder ud, eller mens konflikten kører, så anses du for omfattet af konflikt, og du har derfor ikke ret til SVU.

Hvis du som uddannelsessøgende er omfattet af konflikt, og du har påbegyndt din uddannelse, så bevarer du din SVU.

Hvis du er uddannelsessøgende og ikke er en del af konflikten; men den uddannelse du skal starte på er konfliktramt, så har du ikke ret til SVU.

Hvis du er uddannelsessøgende og ikke er en del af konflikten; men den uddannelse du er påbegyndt er konfliktramt, så stopper din SVU med udgangen af den uge, hvor konflikten starter.

VUC Storstrøm vil på et senere tidspunkt give besked om, hvorvidt og hvordan den aflyste undervisning bliver genoptaget.

Vi har aftalt undervisning, der begynder i april.

Nye hold der starter efter den 28. april, vil under lockouten ikke kunne begynde undervisning som planlagt.

Virksomheden har ret til at melde fra og få en eventuelt indbetalt deltagerbetaling tilbage, eller ophæve kontrakten.

 I kan også afvente udviklingen i lockouten, fordi VUC Storstrøm afhængig af lockoutens længde vil søge at udskyde undervisningsstarten og tilrettelægge undervisningen således, at de faglige mål fortsat kan opfyldes.

Spørgsmål.

VUC Storstrøm gør alt, hvad der står i vor magt for at afbøde virkningerne af en lockout mest muligt; men vi har ingen muligheder for at øve direkte indflydelse på lockouten.

VUC Storstrøm skal beklage de ulemper lockouten påfører dig.

Venlig hilsen

Niels Henriksen

Direktør