Strategi og værdigrundlag

Idé- og værdigrundlag

VUC Storstrøms opgave er at hæve uddannelsesniveauet i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner ved at tilbyde kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder.

 

1. VUC Storstrøm tilbyder en bred vifte af fag og uddannelsesforløb, der spænder fra begynderniveau til og med gymnasialt niveau.


Det betyder, at:

 • undervisningen på OBU, FVU, AVU og hf udbydes ud fra kursisternes og samfundets uddannelses- og erhvervsmæssige behov og ønsker.
 • undervisningstilbuddet udvikles løbende under hensyn til de eksisterende og kommende målgruppers behov med henblik på omfang, indhold og tilrettelæggelse.
 • vejledningen er præcis, troværdig og optimal.


2. VUC Storstrøm tilrettelægger undervisningen fleksibelt med forskellig varighed, forskelligt starttidspunkt og som klasseundervisning, selvstudium, IT-baseret undervisning, individuel undervisning og i studiegrupper.


Det betyder, at:

 • kvalitetsudvikling, pædagogisk nytænkning, brug af IT og evaluering prioriteres højt i forbindelse med undervisningen og dens tilrettelæggelse.
 • der arbejdes kontinuerligt med mål- og handleplaner i udviklingsforum, på afdelingerne og i faggrupperne med henblik på at fremme den pædagogiske udvikling samt tilpasse denne til kursisternes og tidens behov og krav.

3. VUC Storstrøm henvender sig via uddannelsestilbuddet til den voksne befolkning uanset alder, køn og baggrund.


Det betyder, at:

 • undervisningen bygger på respekt for forskellighed, åbenhed og tolerance, inddragelse af kursisternes erfaringer, faglighed og professionalisme, motivation og engagement og gensidig ansvarlighed.
 • alle ansatte sætter professionalisme højt og arbejder med kvalitet i undervisningen.
 • kursisterne betragtes som suveræne og individuelle voksne, der behandles med respekt.
 • kursisterne inddrages som medansvarlige og aktive i planlægningen og gennemførsel af undervisningen.
 • der kan stilles krav om ansvarlighed til kursisterne med hensyn til deres medvirken i undervisningen.

4. VUC Storstrøm bygger sin virksomhed på en personalepolitik, som alle personalegrupper kan tilslutte sig. Vi lægger vægt på et godt fysisk og psykisk arbejds- og undervisningsmiljø samt løbende evalueringer.


Det betyder, at:

 • VUC Storstrøm arbejder løbende med egne politikker og retningslinjer, MIO-systemet samt gældende lovgivning til alles bedste.
 • personalepolitikken drøftes årligt.
 • medarbejderudviklingssamtaler afholdes med alle medarbejdere hvert andet år.
 • der arbejdes kontinuerligt med efter- og videreuddannelse.
 • der fokuseres på arbejds- og undervisningsmiljø efter gældende regler.
 • de ansatte inddrages i så høj grad som muligt i dagligdagen via uddelegering af ansvar og kompetencer.