Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for VUC Storstrøm skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for de studerende. Reglerne tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om ordens- og studieregler i de gymnasiale uddannelser.

Overordnet betragter VUC Storstrøm sine studerende som voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen af egen fri vilje, og som har et mål for deres deltagelse i undervisningen. Det indebærer, at undervisningen planlægges og gennemføres under forudsætning af, at de studerende møder til tiden, er forberedte og deltager aktivt i undervisningen.

Ordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for samvær, herunder gensidig respekt og accept, rummelighed og ansvarlighed, overholdes. Specifikt skal det nævnes, at:

 • Indtagelse og salg af euforiserende stoffer på VUC Storstrøms område medfører øjeblikkelig udmeldelse.
 • Indtagelse af alkohol på VUC Storstrøms område eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt. Overtrædelse vil medføre bortvisning den pågældende dag.
 • Vi forventer, at alle bidrager til et positivt psykisk undervisningsmiljø. Mobning er derfor ikke acceptabelt.
 • Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden.
 • Ved brug af IT i undervisningen må internettet kun benyttes, når det er fagrelateret.
 • Undervisningsmateriale, der udlånes af VUC Storstrøm, skal afleveres umiddelbart efter at undervisning/eksamen er afsluttet i det enkelte fag. Ved udmeldelse før holdundervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks.
 • Rygning er ikke tilladt i VUC Storstrøms bygninger.
 • Forholdsregler i forbindelse med personer, der udviser truende adfærd, herunder skoleskyderier.

  Hvis du ser en person med skydevåben eller andre våben på skolen, eller får kendskab til en hændelse, skal du:
 • advare alle omkring dig om truslen
 • tilkalde politiet på 112
 • barrikadere dig så godt som muligt i nærmeste aflåselige lokale. Lås døren, sæt en stol hen under håndtaget, skub borde og katedre hen foran døren.
 • lægge dig ned, så du ikke kan ses fra gange og vinduer.
 • være helt stille – husk at sætte mobiltelefonen på lydløs
 • forblive i lokalet indtil en af dig kendt person eller politiet kalder dig ud.


Vær opmærksom i det daglige.
Hvis du i det daglige har følt dig utryg over en medkursist, der har opført sig truende eller talt meget om vold, skyderi, våben eller selvmord, beder vi dig henvende dig til din studievejleder. Måske kan du være med til at forhindre, at der sker noget alvorligt.

 • Læs brandinstruksen grundigt. Opslag findes i undervisningslokaler og fællesrum.

De studerende er forpligtede til at kende VUC Storstrøms it-regler og overholde dem.

Overtrædelse af ovennævnte regler kan i værste fald betyde bortvisning fra faget – se i øvrigt om sanktioner under mødepligtsregler.

Mødepligtsregler

Der er mødepligt på VUC Storstrøm, og man skal være studieaktiv. At være studieaktiv betyder at:

 • Møde rettidigt og deltage i undervisningen, herunder også introforløb, temadage og lignende.
 • Møde forberedt til undervisningen og indgå aktivt i undervisningens forskellige arbejdsformer.
 • Aflevere alle skriftlige opgaver til tiden. Opgaverne skal svare til de krav, der er fastsat inden for de enkelte fag.
 • Deltage i eventuelle terminsprøver.
 • Deltage i ekskursioner.
 • Deltage i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.
 • Deltage i prøver og eksaminer.
 • Prøver, eksaminer; Eksamensdatoer kan ses på Ludus Web. Tidspunkter for mundtlige prøver opslås ligeledes på Ludus Web, når læreren har afleveret en liste over rækkefølgen til eksamen.Mød altid op i god tid til eksamen:
  Senest 15 min. før start ved skriftlige eksaminer uden PC.
  Senest 30 min. før start ved skriftlige eksaminer med PC.
  Ved mundtlige eksaminer møder man op i god tid, svarende til den eksaminationstid der er fastlagt. Der henvises i øvrigt til eksamensfolderen, der findes på fronter.
 • Særlige vilkår. Der tilbydes særlige prøvevilkår til studerende med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (eller med andre specifikke vanskeligheder) hvis dette er nødvendigt for at ligestille dig med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af niveauet.

 Registrering af fravær

Det er et krav fra undervisningsministeriet, at de studerendes studieaktivitet skal registreres og dokumenteres. I forbindelse med hver undervisningsgang vil din lærer derfor registrere eventuelt fravær i LudusWeb. Der bliver også holdt regnskab med din aflevering af opgaver og projekter. Du kan følge med i dit eventuelle fravær på LudusWeb. Du har ret til at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen.

Ved virtuel undervisning, fjernundervisning, flexundervisning og blended learning registreres studieaktivitet efter en konkret aftale med læreren.

Planlagt fravær

Den studerende skal ved planlagt fravær og sygdom melde afbud til kontoret inden undervisningens start pr. telefon eller i Ludus Web.

Kompensation for fravær

Alle former for fravær registreres af læreren - uanset årsag. Dog har den studerende, ved særlige årsager til fravær, mulighed for at kompensere for sit fravær ved at følge fjernundervisning eller anden form for alternativ studieaktivitet. Dette skal altid aftales skriftligt med læreren, som regel forud for fraværet. I tvivlstilfælde aftales kompensation for fravær med uddannelseschefen. Sygdom af længere varighed kan medføre krav fra VUC Storstrøms side om en lægeerklæring; denne betales af den studerende.

Sanktioner ved fravær

For meget fravær eller utilstrækkelig studieaktivitet, herunder manglende faglig dokumentation og aflevering af materialer til mundtlige prøver på AVU, vil normalt få konsekvenser for den studerende. Læreren vurderer løbende den studerendes fravær og studieaktivitet og skolens ledelse sender ved 20% fravær - opgjort i forhold til fagets timer - eller ved utilstrækkelig studieaktivitet et advarselsbrev om ophør af SU eller en indkaldelse til samtale. Reagerer man som studerende ikke på denne indkaldelse sker der straks en udmelding. Falder fraværsprocenten ikke ophører retten til SU. Den studerende har dog mulighed for at forbedre sit fremmøde inden en sanktion indføres. Sanktioner kan være tab af retten til at følge undervisningen i det enkelte fag for resten af skoleåret og i visse tilfælde retten til at gå til eksamen. Ved længerevarende sygdom kan man max. forvente at modtage SU i 5 måneder.

Som studerende skal man være opmærksom på, at hvis man modtager SU, så vil tab af retten til at følge undervisningen eller gå til eksamen normalt få konsekvenser for, om man fortsat kan modtage SU. Sanktioner af denne type skal normalt meddeles den studerende medio april.

For de 2-årige hf’eres vedkommende kan for meget fravær eller utilstrækkelig studieaktivitet betyde tab af retten til at gå til prøve i et eller flere fag og dermed få konsekvenser for oprykning til næste klasse.

Klageprocedure

Klager over skolens afgørelse om sanktioner over for de studenrende, der ikke overholder studie- og ordensreglerne, skal inden for 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.

Klagen indgives skriftligt til Direktøren, der videresender den til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, giver direktøren den studerende lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for 1 uges frist. Den studerendes eventuelle kommentarer medsendes til ministeriet.

Klage over sanktioner har normalt ikke opsættende virkning.