FAQ om HF Fjernundervisning

Her kan du få information om optagelse, eksamen mv. på HF Fjernundervisning

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er adgangskravene?

Optagelseskrav på HF-enkeltfag

 

 • Du kan tidligst optages på HF-enkeltfag 1 år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

 

 • Fjernundervisning kræver mere struktur og god evne til at sætte sig ind i nyt fagligt stof. Du har derfor størst chance for at gennemføre dit studie på fjernundervisning, hvis du har afsluttet med karakterer over middel i 9. / 10. klasse eller alternativt afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (AVU). Hvis du har afsluttet en erhvervsuddannelse med gode boglige karakterer, har du tilsvarende større chance for at gennemføre dit studie på fjernundervisning

 

Individuel vurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du blive optaget efter en individuel vurdering af dine kompetencer. Kontakt en studievejleder.

 

Kontakt studievejledningen

Hvad koster HF-fag?

Priser

 

Fag

Pris

Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

Billedkunst

550 kr. 1.300 kr.

Biologi

550 kr. 1.300 kr.

Dans

550 kr. 1.300 kr.
Dansk 550 kr. 1.300 kr.
Dansk som andet sprog 550 kr. 1.300 kr.
Design og arkitektur 550 kr. 1.300 kr.
Dramatik 550 kr. 1.300 kr.
Engelsk 550 kr. 1.300 kr.
Fysik 550 kr.. 1.300 kr.
Geografi 550 kr. 1.300 kr.
Historie 550 kr. 1.300 kr.
Idræt 550 kr. 1.300 kr.
Kemi 550 kr. 1.300 kr.
Kommunikation og IT 550 kr. 1.300 kr.
Matematik 550 kr. 1.300 kr.
Mediefag 550 kr. 1.300 kr.
Musik 550 kr. 1.300 kr.
Psykologi 550 kr. 1.300 kr.
Religion 550 kr. 1.300 kr.
Samfundsfag 550 kr. 1.300 kr.
Tysk 550 kr. 1.300 kr.
     
Specielle fag    
Erhvervsøkonomi 1.400 kr. 2.150 kr.
Filosofi 1.400 kr. 2.150 kr.
Organisation 1.400 kr. 2.150 kr.
Innovation 1.400 kr. 2.150 kr.

 

Prisen er betinget af (undtagen for selvstuderende), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl, så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.


Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.


Refusion

Hvis du gennemfører og består en fuld HF-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår på beviset.

 

Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af HF-uddannelsespakkerne, hvor du består alle fag, dog IKKE fængselsbetjentpakken, da den ikke er adgangsgivende til uddannelsen, men kvalificerer til optagelsesprøven.

Har jeg ret til Statens Uddannelsesstøtte - SU?

Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) til alle fag og niveauer på AVU og HF, du ikke tidligere har bestået - hvis altså du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

 

For at modtage SU skal du mindst have 23 timers undervisning om ugen. Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.

 

SU søges på nettet via su.dk, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU:

 

su.dk

 

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID/MitID.

 

Du kan først søge SU, når du er optaget på hold. Det vil sige, når du har betalt og udfyldt "Tro og love-erklæring".

 

Hvis du har børn

Har du hjemmeboende børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsørger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

 

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 

SU for fjernundervisningsfag

Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes.

 

Overordnede regler:

 • Du skal aflevere alle opgaver i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i afleveringsplanen - ellers er du ikke "studieaktiv".
 • Du skal deltage i obligatorisk fremmødeundervisning (fx webinarer i AVU-fag, laboratoriekurser i naturvidenskabelige HF-fag og workshops i drama.)
 • Du skal gå til eksamen i de fag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

 

Afleveringspligt

Overholdes afleveringsfristerne ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

 

SU over sommeren

Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at din første opgave efter ferien skal afleveres senest den 25. august.

 

Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt” efter ferien, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

Kan jeg få merit?

Ja, måske kan du.

 

Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din HF-eksamen.

 

Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

 

Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

Hvad er kravene til min computer?

Det er nødvendigt, du har følgende:

 • Computer med webkamera
 • God internetforbindelse
 • En emailadresse

 

Du skal i øvrigt medbringe computer til eksamenerne.

 
For at følge fjernundervisning er det desuden et krav, at du er en rimelig erfaren IT-bruger.

Kan jeg læse et fag igen?

Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange, gældende fra hold du går på pr. 1/1 2017 eller senere.


Dit fag tæller som et forsøg, såfremt du ikke har afmeldt dig holdet, inden holdet begynder.

Skal jeg til eksamen?

Du skal til eksamen i alle fag. Eksamen kan finde sted på alle VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du har ét eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen, fx pas, kørekort eller studiekort.

 

Der afholdes eksamen i:

 

 • December/januar (vintereksamen)
 • Maj/juni (sommereksamen)
 • August (sygeeksamen)
Hvordan sammenstykkes en fuld HF-eksamen?

Enkeltfagene kan stykkes sammen til en fuld højere forberedelseseksamen.

 

Afhængig af antallet af fag og niveauer kan din eksamen være adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

 

Du bestemmer selv i hvilket tempo, du vil sammenstykke din HF-eksamen.

 

Du skal være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser har særlige krav til bestemte fag og niveauer ved optagelse.

 

Tager du en fuld HF-eksamen via enkeltfag, får du deltagergebyret tilbagebetalt, når du får udstedt dit fulde bevis.

Hvad er en HF-eksamen adgangsgivende til?

En HF-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din HF også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

 

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.

 

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

 

På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, som fx:

 

 • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient, end der kræves under kvote 1, sammen med andre kvalifikationer, som kan være:
  • Et eller flere års erhvervserfaring
  • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter m.v.

 

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse.

 

Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

 

Adgangskortet
Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

 

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

 

Besøg adgangskortet

Jeg vil være selvstuderende - hvordan foregår det?

At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag. Du kan være selvstuderende ved HF- og AVU-fag.

 

Du skal have en mailadresse og egen mobil.

 

 • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag
 • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning
 • Du skal betale ved tilmelding.

 

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding til eksamen i fag for selvstuderende hos studievejlederne to gange om året - med henblik på enten sommer- eller vintereksamen.

 

Tilmeldingsperioderne er:

 • sommereksamen: 1. januar til 1. marts kl. 12.00.
 • vintereksamen: 15. august til 1. oktober kl. 12.00

 

Du kan tidligst kontakte din(e) faglige vejleder(e) en uge efter indbetalingen.

 

Tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb er ikke muligt efter hhv. 1. marts/1. oktober.

 

Priser

Prisen pr. fag er den samme, som hvis du modtager undervisning.

 

SU

Du kan ikke få SU.

 

Regler for mundtlig eksamen

Du får kun tildelt faglig vejledning, hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får vejleders navn og e-mail via det Canvas-fag, som du bliver tilknyttet.

 

Du har ret til faglig vejledning i det omfang, der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksamensgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen.

 

Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

 

De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag, som den faglige vejleder har udarbejdet. Hvis du alligevel vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.

Hvad er SSO?

Kursister, som tager en fuld HF, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO.

SSO er obligatorisk, hvis du vil gennemføre en fuld HF. Den indgår som en del af dit timetal og er en eksamen på lige fod med alle dine andre eksaminer.


SSO skal være på 10-15 sider i 1 til 2 fag, hvoraf mindst 1 er på B-niveau. Med SSO skal du vise, at du kan arbejde selvstændigt, fagligt undersøgende og formidlende.

 

Du skal desuden vise en række studietekniske færdigheder:

 

 • At du kan sætte dig ind i nyt, fagligt stof
 • At du kan finde og anvende relevant tekst/materiale
 • At du kan planlægge og undersøge en faglig problemstilling med anvendelse af fagets metoder
 • At du kan diskutere og formidle resultatet af undersøgelsen, samt at du kan argumentere fagligt
 • At du kan strukturere et fagligt stof i en faglig fremstillingsform med anvendelse af fx resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste.
Hvad er et eksamensprojekt?

Kursister, som tager en fuld HF på HF-enkeltfag, skal gennemføre et eksamensprojekt.

 

Eksamensprojektet er en del af din samlede HF-eksamen og er derfor obligatorisk, hvis du ønsker at gennemføre en fuld HF.

 

Eksamensprojektet indgår som en del af dit timetal og er en eksamen på lige fod med alle dine andre eksaminer.


Eksamensprojektet består af to dele: en skriftlig synopsis på 2-3 sider og en mundtlig eksamen på 30 min.


Med eksamensprojektet skal du vise, at du kan arbejde tværfagligt - ved at belyse et emne med inddragelse af to fags metoder og viden med forståelse for, hvordan de hver især og sammen belyser emnet.

 

Du skal desuden vise en række studietekniske færdigheder:

 

 • At du kan arbejde bevidst med de taksonomiske niveauer i din problemformulering, i synopsis og i den mundtlige fremlæggelse
 • At du kan strukturere og formidle et fagligt stof
 • At du kan finde og anvende relevant tekst/materiale
 • At du kan gå i faglig dialog med eksaminator og evt. censor.
Hvad er Canvas?

Canvas er

 

 • rammen for al læring og kommunikation i fjernundervisning
 • en e-læringsplatform, hvor du finder materiale og opgaver til dit fag, og hvor du afleverer dine opgaver og modtager vejledning og respons fra din lærer.
Opbygning af en fuld højere forberedelseseksamen

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Biologi C
 • Geografi C
 • Kemi C
 • Historie B
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Et kreativt fag

Valgfag

 • Du skal have 4 - 5 valgfag på C- og B-niveau, i alt mellem 370-420 timers valgfag

 

Større skriftlig opgave

 • 15 siders skriftlig opgave som gennemføres selvstændigt
 • SSO skrives i sidste eller næstsidste semester

Eksamensprojekt

 • Projekt der omfatter 2 fag. Gennemføres selvstændigt
 • EP skrives i det sidste eller næstsidste semester

Udvidet fagpakke

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke. Denne kræver 2-3 ekstra løft af niveau i fag. Et af disse skal være til A-niveau.