Optagelse på hf fjernundervisning

Ønsker du at tage hf-enkeltfag som fjernundervisning?

 

På denne side kan du få information om optagelse og studiestart.

 

Har du andre spørgsmål - se under Ofte stillede spørgsmål.

Du er også velkommen til at kontakte os.

Hvad er adgangskravene?

Optagelseskrav på hf-enkeltfag

 

 • Du kan tidligst optages på hf-enkeltfag 1 år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Er du i 10. klasse direkte fra 9. klasse, kan du optages 1 år efter, at du har afsluttet 10. klasse.

 

 • Fjernundervisning kræver mere struktur og god evne til at sætte sig ind i nyt fagligt stof. Du har derfor størst chance for at gennemføre dit studie på fjernundervisning, hvis du har afsluttet med karakterer over middel i 9. / 10. klasse eller alternativt afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (AVU).

 

 • Hvis du har afsluttet en erhvervsuddannelse med gode boglige karakterer, har du tilsvarende større chance for at gennemføre dit studie på fjernundervisning

 

Individuel vurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du blive optaget efter en individuel vurdering af dine kompetencer. Kontakt en studievejleder.

Hvad koster hf-fag?

Priser

 

Fag

Pris

Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

Billedkunst

550 kr. 1.300 kr.

Biologi

550 kr. 1.300 kr.

Dans

550 kr. 1.300 kr.
Dansk 550 kr. 1.300 kr.
Dansk som andet sprog 550 kr. 1.300 kr.
Design og arkitektur 550 kr. 1.300 kr.
Dramatik 550 kr. 1.300 kr.
Engelsk 550 kr. 1.300 kr.
Fysik 550 kr.. 1.300 kr.
Geografi 550 kr. 1.300 kr.
Historie 550 kr. 1.300 kr.
Idræt 550 kr. 1.300 kr.
Kemi 550 kr. 1.300 kr.
Kommunikation og IT 550 kr. 1.300 kr.
Matematik 550 kr. 1.300 kr.
Mediefag 550 kr. 1.300 kr.
Musik 550 kr. 1.300 kr.
Psykologi 550 kr. 1.300 kr.
Religion 550 kr. 1.300 kr.
Samfundsfag 550 kr. 1.300 kr.
Tysk 550 kr. 1.300 kr.
     
Specielle fag    
Erhvervsøkonomi 1.400 kr. 2.150 kr.
Filosofi 1.400 kr. 2.150 kr.
Organisation 1.400 kr. 2.150 kr.
Innovation 1.400 kr. 2.150 kr.

 

Prisen er betinget af (undtagen for selvstuderende), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl, så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.


Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.


Refusion

Hvis du gennemfører og består en fuld hf-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår på beviset. Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af hf-uddannelsespakkerne, hvor du består alle fag, dog IKKE politipakken, da den ikke er adgangsgivende til politiuddannelsen, men kvalificerer til politiets optagelsesprøve.

Har jeg ret til Statens Uddannelsesstøtte - SU?

Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) til alle fag på avu og hf-fag og niveauer, du ikke tidligere har bestået, såfremt du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

 

For at modtage SU skal du mindst have 23 timer om ugen. Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.

 

SU søges på nettet via su.dk, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU:

 

su.dk

 

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

 

Du kan først søge SU, når du er optaget på hold - det vil sige har betalt og udfyldt "Tro og love-erklæring".

 

Hvis du har børn

Har du hjemmeboende barn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

 

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 

SU for fjernundervisningsfag

Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes.

 

Overordnede regler:

 • Du skal aflevere alle opgaver i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i afleveringsplanen, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv
 • Du skal deltage i obligatorisk fremmødeundervisning (fx webinarer i AVU-fag, laboratoriekurser i naturvidenskabelige HF-fag og workshops i drama.)
 • Du skal gå til eksamen i de fag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

 

Afleveringspligt

Overholdes afleveringsfristerne ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

 

SU over sommeren

Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at din første opgave efter ferien skal afleveres senest den 25. august. Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt” efter ferien, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

Kan jeg få merit?

Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din hf-eksamen.

 

Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

 

Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

Hvad er kravene til min computer?
 • Du skal have en computer med webkamera og en god internetforbindelse
 • Du skal have en e-mail-adresse
 • Du skal medbringe computer til eksamenerne

 
For at følge fjernundervisning er det desuden et krav, at du er en rimelig erfaren bruger af IT.

Kan jeg læse et fag igen?

Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange, gældende fra hold du går på pr. 1.1.2017 eller senere.


Dit fag tæller som et forsøg, såfremt du ikke har afmeldt dig holdet, inden holdet begynder.

Jeg vil være selvstuderende - hvordan foregår det?

At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag.

 

Du skal have en mail og mobil.

 • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag
 • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning
 • Du skal betale ved tilmelding.

 

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding til eksamen i hf-fag for selvstuderende hos studievejlederne to gange om året med henblik på enten sommer- eller vintereksamen.

 

Tilmeldingsperioderne er:

 • m.h.p. sommereksamen: 1. januar til 1. marts kl. 12.00.
 • m.h.p. vintereksamen: 15. august til 1. oktober kl. 12.00.

Du kan tidligst kontakte din(e) faglige vejleder(e) en uge efter indbetalingen.

Tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb er ikke muligt efter 1. marts/1. oktober.

 

Priser

Prisen pr. fag er den samme, som hvis du modtager undervisning.

 

SU

Du kan ikke få SU.

 

Regler for mundtlig eksamen

Du får kun tildelt faglig vejledning, hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får vejleders navn og e-mail via det Canvasfag, som du bliver tilknyttet.

 

Du har ret til faglig vejledning i det omfang, der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen. Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

 

De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag som den faglige vejleder har udarbejdet. Men hvis du vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.