Læringsdesign

Læringsdesign på VUC Storstrøm 

Læringsdesign 

Begrebet ”Læringsdesign” er koblingen af vores pædagogiske praksis og IT-didaktik i et åbent og udvidet blik for koblingen mellem læreprocesser, multimodalitet og ikke mindst kursistens læring. Med eksplicit blik for kursistens læringsudbytte designer underviseren åbne og kreative læringsforløb, som kobler viden om, hvordan man lærer, med værktøjer der åbner for læringsaktivitet, der er med til at gøre kursisten til producent af egen læring. Disse læringsaktiviteter kan indeholde alle former for blendede opgaver: film, podcast, projektarbejde, formativ evaluering, kreative skriveopgaver mm. De designes via Canvas, og Microsoft Teams, som er indgangen til alle Office365 værktøjer herunder OneNote Klassenotesbogen.  

 

Canvas som LMS 

Canvas er VUC Storstrøms LMS og e-læringsplatform og er derfor indgangen til al undervisningsmateriale på VUC Storstrøm. Her findes alle de værktøjer som kan benyttes af underviserne på VUC Storstrøm og via dets simple single sign-on giver det nem adgang til alle de læringsværktøjer vi har og vi ønsker at tilføje. Opbygningen af Canvas gør det særligt velegnet til undervisning der er klart struktureret som f.eks. fjernundervisning, men det er også her undervisningsmateriale placeres og deles og det er her opgaveaflevering foregår. Det er desuden her opdaterede undervisningsplaner, undervisningens indhold samt lektier formidles til kursister.  

 

Microsoft Teams  

Microsoft Teams er indgangen til vores (sam-)arbejdsområde i undervisningen. Teams er en ”skal” til hele Office365, der giver nye muligheder for samarbejde, eks. kan man chatte individuelt, i grupper eller i hele klassen og understøtte det med kollaborative værktøjer som Word og Excel og videokonference. Kontakt med og mellem kursister – og læringsrummet i det hele taget – tænkes i udvidet form, der inkluderer virtuelle arbejdsformer, hvilket åbner op for, at underviseren i højere grad har mulighed for at ”se” den enkelte kursist og dennes læringsprocesser – også uafhængigt af geografisk lokation.  

 

Klassenotesbogen  

Klassenotesbogen, der ligger som en væsentlig del af Teams og vores nye måde at tænke på, giver mulighed for at retænke ”bogen” som koncept: kursisterne vil i løbet af deres tid på VUC Storstrøm skabe fælles notesbøger, hvori der findes links, film, oplæg fra underviseren via smartboard, individuelle noter samt gruppearbejde fra alle. Den illustrerer dermed læringen som en aktiv læringsproces der designes af underviseren med henblik på bedst muligt udbytte for kursisten. Den gør det desuden muligt for underviseren i langt højere grad at følge med i, hvordan og hvad der læres, da alt hvad der foregår i læringsprocessen kan ses og justeres løbende. Vi kan altså arbejde med processer, formativ evaluering og åben læring på et helt nyt niveau. Teams og Klassenotesbogen er med andre ord det oplagte værktøj til at udfolde vores ideer om læringszoner, Åbent VUC og varierede tilgange til læring.  

 

Videokonference: Teams og Global Classroom 

Videokonference er indbygget i Teams og kan benyttes til vejlednings-, studiegruppe- og individuelle møder, men på klasseniveau arbejder vi stadig med vores Polycomløsning og Global Classroom-didaktik, der i forvejen er defineret ved kollaborative læringsdesigns. På denne måde understøttes det åbne, lokale og geografisk spredte VUC bedst muligt, da kursisterne kan deltage der hvor de er.  

 

Principper for øvrige læringsmidler  

Øvrige elementer der kan indgå i læringsdesigns indtænkes efter følgende principper: de skal være kollaborative, flerfaglige, understøtte bevægelse i undervisningen og i øvrigt ligge i tråd med den læringsdesignmæssige strategi. Det gælder indkøb og brug af eksempelvis Active Floor, VR og Gamification-elementer, såvel som programmeringsværktøjer som Lego Wedo og Microbits og Makerspace-instrumenter som 3D printer og laserskærer.  På det naturfaglige område søges samme principper inddraget; SmartNote kan nu arbejde kollaborativt og indgå i vores Office365-miljø på samme måde som Wordmath og GeoGebra-forlængelserne. Dog må enkelte programmer som eks. målings- og statistikværktøjet LoggerPro tilkøbes og arbejdes med som en del af det øvrige læringsdesign på samme måde som eksempelvis Systimes produkter.  

 

Kompetenceudvikling 

For at mestre ovenstående værktøjer som en naturlig del af ens læringspraksis vil alle undervisere indgå i et kompetenceudviklingskursus pr. semester.

 

VUC Storstrøm er geografisk spredt over et område på omkring 3400 km² med ca. 270000 indbyggere, og er fordelt på seks lokale afdelinger, med cirka 100 kilometer mellem Nakskov og Næstved – og det er vores erklærede ambition, at tilgange til læring og kursisternes møde med undervisningen skal være den samme uanset hvor man befinder sig. Vi ønsker at dække bredt og undervise fagligt stærkt, for på den måde at leve op til FN’s verdensmål nummer 4 om lige adgang til uddannelse for alle. VUC Storstrøm skal være med til at gøre det muligt for kursisten at realisere deres vej videre i livet uanset køn, bopæl eller sociale baggrund. Vi arbejder derfor struktureret og innovativt med udgangspunkt i begrebet ”Læringsdesign”. Herved sikres, at man som kursist på VUC Storstrøm møder læring og læringsaktivitet, der er udviklet med samme læringssyn og hvor relationer, læring og digitale arbejdsformer er ét.