FAQ om 2-årig HF

Ønsker du at læse en 2-årig HF? Se, hvilke regler, der gælder for dig.

Her kan du få information om optagelse, merit, SU, tilmelding med mere.

Hvordan bliver jeg optaget?

Du tilmelder dig via optagelse.dk inden 13. marts.

 

Der er forskellige regler for optagelse afhængig af, om

  • du aktuelt går i 9. eller 10. klasse eller
  • du er gået ud af 9. eller 10. klasse.

 

 

Hvis du søger optagelse på en gymnasial uddannelse lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 13. marts det pågældende år.


Når du har søgt om optagelse på HF, vil du få reserveret en plads - inden 1. maj får du svar på, hvilken institution du har fået reserveret plads på.


Institutionen vurderer så, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse.

 

Hvis du ikke opfylder kravene, vil du hurtigst muligt blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

 

Søger du om optagelse på en gymnasial uddannelse, efter du har forladt grundskolen, skal du søge om optagelse inden 13. marts, hvis du ønsker at få reserveret en plads.

 

Du skal altid søge via optagelse.dk.

 

Hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav efter 9. eller 10. klasse og søger om optagelse senest to år efter, du har forladt grundskolen, kan du optages uden en optagelsesprøve.

 

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, kan du optages via en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, hvor skolen vurderer, om du kan optages på uddannelsen. De ser bl.a. på dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

 

Du kan læse mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

uvm.dk

 

Hvor tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig 2-årig HF via optagelse.dk inden 13. marts.

 

Har du brug for at tale med en vejleder, kan du bestille tid eller møde op i åben vejledning.

 

 

Studievejledningen

 

Kan jeg få SU?

Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) til alle fag og niveauer på AVU og HF, du ikke tidligere har bestået - hvis altså du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

 

For at modtage SU skal du mindst have 23 timers undervisning om ugen. Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.

 

SU søges på nettet via su.dk, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU:

 

su.dk

 

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID/MitID.

 

Du kan først søge SU, når du er optaget på hold. Det vil sige, når du har betalt og udfyldt "Tro og love-erklæring".

 

Hvis du har børn

Har du hjemmeboende børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsørger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

 

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 

Særligt for fjernundervisningsfag

Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes.

 

Overordnede regler:

  • Du skal aflevere alle opgaver i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i afleveringsplanen - ellers er du ikke "studieaktiv".
  • Du skal deltage i obligatorisk fremmødeundervisning (fx webinarer i AVU-fag, laboratoriekurser i naturvidenskabelige HF-fag og workshops i drama.)
  • Du skal gå til eksamen i de fag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

 

Afleveringspligt

Overholdes afleveringsfristerne ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

 

SU over sommeren

Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at din første opgave efter ferien skal afleveres senest den 25. august.

 

Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt” efter ferien, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

Du søger SU via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU. (Gå evt. via linket nedenfor)

 

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

 

Hvis du har børn

Har du børn under 7 år, er minimumskravet for at modtage SU 17 timers undervisning om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

 

Læs mere om de gældende regler her:

 

www.su.dk

 

 

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

Kan jeg få merit?

Ja, måske kan du.

 

Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din HF-eksamen.

 

Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

 

Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

Hvornår er der studiestart?

2-årig HF starter i august.

 

Hvert fag tager ½ år eller 1 år, og alle fag afsluttes med eksamen.

 

Du kan finde den aktuelle årsplan her.

Skal jeg have min egen bærbare computer?

VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer.

 

Skulle det ikke være muligt, har du som studerende, mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer. Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

 

Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

 

Du hæfter for den bærbare computer i udlånsperioden, herunder ved bortkomst, tyveri, eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

 

Computeren du låner, er ikke omfattet af VUC Storstrøms forsikring.

computer

Hvilke regler gælder?

På UVM.dk kan du læse om: