Studie-og ordensregler

Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm


Studerende ved VUC Storstrøm er voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen af egen fri vilje, og som har et mål for deres deltagelse i undervisningen. Undervisningen tager udgangspunkt i at de studerende møder til tiden, er forberedte og deltager aktivt i undervisningen.

Studie- og ordensreglerne for VUC Storstrøm medvirker til at opfylde uddannelsens formål og bidrager til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for de studerende. VUC Storstrøm forventer at man opfører sig ordentligt over for medstuderende, ansatte og gæster på skolen, og at man bidrager til et positivt fælles sprog der inkluderer alle respektfuldt.

Alle arbejder for et godt studiemiljø, og alle bidrager med at passe på lokaler, faciliteter og inventar ligesom man rydder op efter sig. Reglerne tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Link

For at sikre at alle studerende og medarbejdere kan være her, og have det godt, er der en række almindelige regler for god opførsel, som skal efterleves.

Studie- og mødepligtsregler
Der er mødepligt på VUC Storstrøm, og man skal være studieaktiv.
At være studieaktiv betyder, at du:
•    Møder rettidigt og deltager i den del af undervisningen som kræver fysisk tilstedeværelse, herunder også introforløb, temadage, ekskursioner og lignende.
•    Møder forberedt til undervisningen og indgår aktivt i undervisningens forskellige arbejdsformer.
•    Deltager i forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.
•    Afleverer alle skriftlige opgaver til tiden.

Registrering af studieaktivitet
Studieaktivitet, dvs. både tilstedeværelse og aflevering af skriftlige opgaver registreres i LudusWeb. Ved virtuel undervisning, fjernundervisning, flexundervisning og blended learning følges uddannelsesplanen, og studieaktiviteten registreres efter en konkret aftale med læreren. Alle former for fravær registreres af læreren, uanset årsag.

Studieaktiviteten vurderes af lærere, vejledere og i sidste ende af uddannelseschefen. Manglende studieaktivitet medfører SU stop.

Du skal ved fravær og sygdom give besked inden undervisningens start i Ludus Web. Ved længerevarende sygdom skal du kontakte studievejledningen og du kan ved længerevarende sygdom kan maksimalt forvente at modtage SU i 5 måneder.

Du kan følge med i dit eventuelle fravær på LudusWeb. Du har ret til at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af din egen deltagelse i undervisningen.

Sanktioner ved utilstrækkelig studieaktivitet
For meget fravær eller utilstrækkelig studieaktivitet, vil få konsekvenser for dig. Læreren vurderer løbende dit fravær og studieaktivitet ved brug af et action skema, og i et samarbejde med vejlederen og skolens ledelse vurderes sanktionen.  

Ved manglende fremmøde og utilstrækkelig studieaktivitet sendes en besked i e-boks om varsel eller ophør af SU.

Det er dit ansvar at kontakte vejlederne efter eksempelvis et SU varsel. Vi indkalder ikke til individuelle samtaler, men henviser til at du kontakter vejledningen.

Ved SU varsel: Hvis studieaktiviteten ikke forbedres tydeligt i løbet af den næste måned, ophører retten til SU.

Man skal være opmærksom på, at hvis man modtager SU, så vil tab af retten til at følge undervisningen eller gå til eksamen få konsekvenser for, om man fortsat kan modtage SU.

Går du på den 2-årige hf, kan et karaktergennemsnit under 02 som er opnået i officielle eller interne prøver ved afslutningen af 1. skoleår få konsekvenser for oprykning til næste skoleår.

Ordensregler
Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god orden og godt samvær på VUC Storstrøm overholdes, herunder gensidig respekt og accept, rummelighed og ansvarlighed.


Reglerne indebærer, at du som studerende forpligtes til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger for at opretholde eller genoprette god orden.

Specifikt skal det nævnes, at:
•    Indtagelse og salg af euforiserende stoffer på VUC Storstrøms område medfører øjeblikkelig udmeldelse.
     Fremmøde i påvirket tilstand medfører bortvisning som minimum den  pågældende dag og op til 10 skoledage. Udelukkelsen registreres som fravær.
•    Indtagelse af alkohol på VUC Storstrøms område eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt. Overtrædelse medfører som minimum bortvisning den pågældende dag.
     Udelukkelsen registreres som fravær.
•    Vold eller trusler om vold politianmeldes og medfører øjeblikkelig bortvisning.
•    Hærværk mod skolens ejendom politianmeldes og medfører som minimum bortvisning den pågældende dag og op til 10 skoledage. Udelukkelsen registreres som fravær.
•    Alle bidrager til et positivt psykisk undervisningsmiljø. Mobning er derfor ikke acceptabelt. Handleplanen fremgår af nedenstående.
•    Medbringelse af kæledyr er ikke tilladt.
•    Rygning er ikke tilladt i VUC Storstrøms bygninger. Reglen gælder også e-cigaretter. Studerende må ryge i dertil indrettede områder.

Digital adfærd
Du er forpligtet til at kende VUC Storstrøms it-regler og -adfærd og overholde dem.
•    Anvendelse af mobiltelefoner i undervisningen vælges til og fra på baggrund af lærernes refleksion over didaktiske og pædagogiske formål.
•    Anvendelse af hhv. it-udstyr og Internet i undervisningen vælges til og fra på baggrund af lærernes refleksion over didaktiske og pædagogiske formål.
•    Lyd- og billedoptagelse på skolen samt videreformidling af dette uden accept fra den/de optagede er ulovligt og kan medføre skriftlig advarsel eller ved gentagelsestilfælde bortvisning fra VUC Storstrøm. Der skelnes ikke til, om det er sket i skoletiden eller uden for skoletiden.
•    Undervisningsmateriale, der udlånes af VUC Storstrøm, skal afleveres umiddelbart efter at undervisning/eksamen er afsluttet i det enkelte fag. Ved udmeldelse før holdundervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks. Ved manglende aflevering hæfter du for værdien heraf - Klik her

Religionsudøvelse
På VUC Storstrøm respekterer vi princippet om religiøs frihed, men vi anser religionsudøvelse for en privat sag – og religionsudøvelse må ikke påvirke din mulighed for at deltage aktivt i undervisningen eller være til gene for andre studerende.

Fritagelse fra undervisning
Fritagelse fra dele af undervisningen i et eller flere fag sker kun efter anmodning og en konkret vurdering hvis du på grund af et handicap eller funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele eller dele af undervisningen.

Det er kun i helt særlige tilfælde man kan blive fritaget helt elle delvis for undervisningen i et fag; typisk pga. et handicap/funktionsnedsættelse. Det kræver desuden en lægeerklæring, og denne betaler du selv.

Studie- og eksamensadfærd
Snyd og plagiering ved eksamen og overtrædelse af eksamensregler – f.eks. uretmæssig brug af eller forsøg på at komme på internettet ved eksamen, medfører bortvisning fra den pågældende eksamen, og der henvises til næstkommende eksamenstermin i faget.

Plagiering og snyd eller lignende uretmæssig adfærd i forbindelse med aflevering af opgaver i løbet af skoleåret vil ved gentagelsestilfælde medføre, at du ikke indstilles til eksamen i det pågældende fag.  

Ved manglende deltagelse i eksamen og manglende prøveoplæg i forbindelse med eksamen kan det efterfølgende ikke være muligt at gå til eksamen, og retten til SU mistes uden forudgående varsel.

Deltagelse til eksamen, terminsprøver og interne prøver
At være studieaktiv betyder, at den studerende er forpligtet til at;
•    Deltage i eventuelle terminsprøver.
•    Deltage i prøver og eksaminer.

Prøver, eksaminer; Eksamensdatoer kan ses på Ludus Web. Tidspunkter for mundtlige prøver opslås ligeledes på Ludus Web, når læreren har afleveret en liste over rækkefølgen til eksamen. Mød altid op i god tid til eksamen:

Senest 15 min. før start ved skriftlige eksaminer uden PC.
Senest 30 min. før start ved skriftlige eksaminer med PC.

Ved mundtlige eksaminer møder man op i god tid, svarende til den eksaminationstid der er fastlagt. Der henvises i øvrigt til eksamensfolderen, der findes på fronter.

Særlige vilkår; Der tilbydes særlige prøvevilkår til studerende med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (eller med andre specifikke vanskeligheder) hvis dette er nødvendigt for at ligestille dig med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af niveauet.

Dispensation for fravær
Man kan i helt særlige situationer få dispensation fra almindeligt fremmøde og i stedet få mulighed for at kompensere for sit fravær ved at følge fjernundervisning eller anden form for alternativ studieaktivitet. Dette skal altid aftales skriftligt med læreren, forud for fraværet. I tvivlstilfælde aftales kompensation for fravær med uddannelseschefen. Sygdom af længere varighed kan medføre krav fra VUC Storstrøms side om en lægeerklæring. Denne betales af dig.

Overflytning til en anden afdeling
Overflytning til en anden uddannelsesinstitution eller anden afdeling kan kun ske efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution/afdeling.  

Våbenbesiddelse
Hvis du ser en person med skydevåben eller andre våben på skolen, eller får kendskab til en hændelse, skal du:
•    Advare alle omkring dig om truslen
•    Tilkalde politiet på 112
•    Barrikadere dig så godt som muligt i nærmeste aflåselige lokale. Lås døren, sæt en stol hen under håndtaget, skub borde og katedre hen foran døren.
•    Lægge dig ned, så du ikke kan ses fra gange og vinduer.
•    Være helt stille – husk at sætte mobiltelefonen på lydløs
•    Forblive i lokalet indtil en af dig kendt person eller politiet kalder dig ud.

Vær opmærksom i det daglige.
Hvis du i det daglige har følt dig utryg over en medstuderende, der har opført sig truende eller talt meget om vold, skyderi, våben eller selvmord, beder vi dig henvende dig til din studievejleder. Måske kan du være med til at forhindre, at der sker noget alvorligt.
•    Læs brandinstruksen grundigt. Opslag findes i undervisningslokaler og fællesrum.

Overtrædelse af ovennævnte regler kan i værste fald betyde bortvisning fra faget – se i øvrigt om sanktioner under mødepligtsregler.

Klageprocedure
Klager over skolens afgørelse efter bekendtgørelsen eller VUC Storstrøms studie- og ordensregler skal indstilles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til VUC Storstrøm. For at kunne behandle klagen, skal vi have modtaget den senest 10 dage efter at man har modtaget den afgørelse, som der klages over.

Vurderer VUC Storstrøms, at man har snydt eller medvirket til snyd i prøver og eksaminer, har du fem dage efter beskeden er modtaget, til at reagere på ”formodning om snyd”, som er rejst af VUC Storstrøm.  

Klagen indgives skriftligt til Direktøren, der videresender den til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, giver direktøren dig lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for 1 uges frist. Den studerendes eventuelle kommentarer medsendes til ministeriet.

Klage over sanktioner har normalt ikke opsættende virkning.
 
Vedtagelse af studie- og ordensregler
Studie- og ordensreglerne er fastsat efter høring i kursistrådet, pædagogisk råd, MIO og bestyrelsen.

Mobning
At mobbe er at overtræde VUC Storstrøms studie- og ordensregler og sanktioneres.

Når en lærer eller vejleder får en henvendelse om en mulig mobning, orienteres ledelsen herom, og der udarbejdes i fællesskab en handlingsplan 10 arbejdsdage.

En midlertidig foranstaltning foretages, såsom;
•    Midlertidig bortvisning af mobberen.
•    Afklaring af, hvad den mobbede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod den studerende.
•    Kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner, hvis man er under 18 år.
•    Orientering af klassens lærere om situationen.

Ledelse og vejledning vil i løbet af 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere.
Hvis det vurderes, at der er tale om mobning vil ledelse og vejledere udarbejde en konkret handlingsplan. Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være
•    Møde med klassens lærere/klasseteamet
•    Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
•    Samtale mellem leder/vejleder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling.