Ofte stillede spørgsmål om hf-enkeltfag

Her kan du få information om optagelse, eksamen mv.

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt en studievejleder

Hvad er adgangskravene?

Optagelseskrav på HF-enkeltfag

 

 • Du kan tidligst optages på HF-enkeltfag 1 år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

 

 • Fjernundervisning kræver mere struktur og god evne til at sætte sig ind i nyt fagligt stof. Du har derfor størst chance for at gennemføre dit studie på fjernundervisning, hvis du har afsluttet med karakterer over middel i 9. / 10. klasse eller alternativt afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (AVU). Hvis du har afsluttet en erhvervsuddannelse med gode boglige karakterer, har du tilsvarende større chance for at gennemføre dit studie på fjernundervisning

 

Individuel vurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du blive optaget efter en individuel vurdering af dine kompetencer. Kontakt en studievejleder.

 

Kontakt studievejledningen

Hvad koster HF-fag?

Priser

 

Fag

Pris

Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

Billedkunst

550 kr. 1.300 kr.

Biologi

550 kr. 1.300 kr.

Dans

550 kr. 1.300 kr.
Dansk 550 kr. 1.300 kr.
Dansk som andet sprog 550 kr. 1.300 kr.
Design og arkitektur 550 kr. 1.300 kr.
Dramatik 550 kr. 1.300 kr.
Engelsk 550 kr. 1.300 kr.
Fysik 550 kr.. 1.300 kr.
Geografi 550 kr. 1.300 kr.
Historie 550 kr. 1.300 kr.
Idræt 550 kr. 1.300 kr.
Kemi 550 kr. 1.300 kr.
Kommunikation og IT 550 kr. 1.300 kr.
Matematik 550 kr. 1.300 kr.
Mediefag 550 kr. 1.300 kr.
Musik 550 kr. 1.300 kr.
Psykologi 550 kr. 1.300 kr.
Religion 550 kr. 1.300 kr.
Samfundsfag 550 kr. 1.300 kr.
Tysk 550 kr. 1.300 kr.
     
Specielle fag    
Erhvervsøkonomi 1.400 kr. 2.150 kr.
Filosofi 1.400 kr. 2.150 kr.
Organisation 1.400 kr. 2.150 kr.
Innovation 1.400 kr. 2.150 kr.

 

Prisen er betinget af (undtagen for selvstuderende), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl, så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.


Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.


Refusion

Hvis du gennemfører og består en fuld HF-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår på beviset.

 

Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af HF-uddannelsespakkerne, hvor du består alle fag, dog IKKE fængselsbetjentpakken, da den ikke er adgangsgivende til uddannelsen, men kvalificerer til optagelsesprøven.

Har jeg ret til Statens Uddannelsesstøtte - SU?

Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) til alle fag og niveauer på AVU og HF, du ikke tidligere har bestået - hvis altså du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

 

For at modtage SU skal du mindst have 23 timers undervisning om ugen. Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.

 

SU søges på nettet via su.dk, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU:

 

su.dk

 

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID/MitID.

 

Du kan først søge SU, når du er optaget på hold. Det vil sige, når du har betalt og udfyldt "Tro og love-erklæring".

 

Hvis du har børn

Har du hjemmeboende børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsørger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

 

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 

SU for fjernundervisningsfag

Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes.

 

Overordnede regler:

 • Du skal aflevere alle opgaver i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i afleveringsplanen - ellers er du ikke "studieaktiv".
 • Du skal deltage i obligatorisk fremmødeundervisning (fx webinarer i AVU-fag, laboratoriekurser i naturvidenskabelige HF-fag og workshops i drama.)
 • Du skal gå til eksamen i de fag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

 

Afleveringspligt

Overholdes afleveringsfristerne ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

 

SU over sommeren

Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at din første opgave efter ferien skal afleveres senest den 25. august.

 

Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt” efter ferien, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

Kan jeg få merit?

Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din hf-eksamen.
Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

Har du spørgsmål til merit?


Kontakt en studievejleder.

Hvornår er der studiestart?

Der starter nye hf-enkeltfagshold i august og januar. Hvert fag tager ½ år eller 1 år. Alle fag afsluttes med eksamen.

 

her kan du se fagene

Hvor tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig hos en studievejleder eller på webshopppen.

 

Bestil tid hos studievejledningen   WEBSHOP

 

Du kan også møde op i åben vejledning - se åbningstider for dit lokale VUC Storstrøm.

 

 

 

Skal jeg have min egen bærbare computer?

VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer.

 

Skulle det ikke være muligt, har du som studerende, mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer. Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

 

Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

 

Du hæfter for den bærbare computer i udlånsperioden, herunder ved bortkomst, tyveri, eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

 

Computeren du låner, er ikke omfattet af VUC Storstrøms forsikring.

Kan jeg læse et HF-fag igen?

Du kan kun tilmeldes samme HF-fag og niveau 2 gange.

 

Dette er gældende fra hold, du går på pr. 1/1 2017 eller senere.

 

Hvis du fortryder at have tilmeldt dig et fag, skal du framelde dig, inden holdet begynder, ellers tæller det med som et forsøg.

Hvad er SSO?

Kursister, som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO. Rapporten bedømmes af lærer og censor. SSO'en skrives i dit sidste år af din uddannelse.

Skal jeg til eksamen?

Du skal til eksamen i alle fag. Eksamen kan finde sted på alle VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du har ét eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen, fx pas, kørekort eller studiekort.

 

Der afholdes eksamen i:

 

 • December/januar (vintereksamen)
 • Maj/juni (sommereksamen)
 • August (sygeeksamen)
Hvad er et eksamensprojekt?

Kursister, som tager en hel hf på hf-enkeltfag, skal gennemføre eksamensprojektet. Eksamensprojektet består af en synopsis, som du selvstændigt skriver i 2 fag. Det afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eksamensprojektet gennemføres i det sidste år af din uddannelse.

Hvad er en HF-eksamen adgangsgivende til?

En HF-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din HF også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

 

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.

 

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

 

På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, som fx:

 

 • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient, end der kræves under kvote 1, sammen med andre kvalifikationer, som kan være:
  • Et eller flere års erhvervserfaring
  • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter m.v.

 

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse.

 

Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

 

Adgangskortet
Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

 

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

 

Besøg adgangskortet

Opbygning af en fuld højere forberedelseseksamen

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Biologi C
 • Geografi C
 • Kemi C
 • Historie B
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Et kreativt fag

Valgfag

 • Du skal have 4 - 5 valgfag på C- og B-niveau, i alt mellem 370-420 timers valgfag

 

Større skriftlig opgave

 • 15 siders skriftlig opgave som gennemføres selvstændigt
 • SSO skrives i sidste eller næstsidste semester

Eksamensprojekt

 • Projekt der omfatter 2 fag. Gennemføres selvstændigt
 • EP skrives i det sidste eller næstsidste semester

Udvidet fagpakke

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke. Denne kræver 2-3 ekstra løft af niveau i fag. Et af disse skal være til A-niveau.

computer

Hvilke regler gælder?

På UMV.dk kan du læse om: