Praktiske oplysninger

Hf-enkeltfag

Praktiske oplysninger:

 • Varighed

  Hvert fag tager ½ år eller 1 år. Alle fag afsluttes med eksamen.

 • Deltagerbetaling - pris

  Hvert fag koster mellem 450 kr. 1100, hvis du opfylder kravene om at gå på VUC. Se mere under "hvad koster hf-fag"

 • Studiestart

  Der starter nye hf-hold i august og januar.

 • Økonomi

  Du kan søge SU, hvis du har mindst 23 timer om ugen, eller mindst 17 timer ugenligt hvis du har børn. Se mere på www.su.dk

 • Tilmelding

  Du tilmeldes hos en studievejleder.

  Bestilt tid - klik her eller mød op i åben vejledning - se åbningstider på dit lokale VUC Storstrøm.

 • Fag og niveauer på hf

  Du kan vælge mellem følgende fag på hf:*

  Billedkunst C

  Innovation C

  Biologi C

  Kemi C

  Biologi B

  Kemi B

  Dansk A Matematik C

  Dansk C

  Matematik B

  Dramatik C

  Matematik A

  Engelsk C

  Mediefag C

  Engelsk B

  Musik C

  Engelsk A

  Religion C

  Design C

  Psykologi B
  Design B Psykologi C
  Fysik C Religion B

   

  Samfundsfag C

  Geografi C

  Samfundsfag B

  Historie B

  Kultur-og samfundsvidenskab  (kun 2-årig hf)

  Idræt C

  Naturvidenskabelig faggruppe (kun 2-årig hf)

  Idræt B

   Tysk 0-B

  *Alle VUC Storstrøms afdelinger udbyder IKKE alle fag/niveauer. De nævnte fag er kun vejledende. Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for yderligere oplysninger om fag og niveauer eller se under kursustilbud.
  Du kan også se VUC Storstrøms samlede uddannelsestilbud på LUDUSWeb

  Yderligere information om hf-fag

  Du kan læse mere om valgfagene på hf:  UddannelsesGuiden.

  Niveauer

  På hf undervises på 3 niveauer: C, B og A.

  C-niveau:

  Gymnasialt grundniveau.

  Her starter undervisningen på det niveau, du afsluttede i folkeskolen eller helt forfra.

  B-niveau:

  Mellemniveau.

  Engelsk og historie er obligatoriske B-niveau fag.

  A-niveau:

  Højeste niveau.

  Dansk er obligatorisk A-niveau fag. Ikke alle fag fås på A-niveau.

 • Hvad koster hf-fag?

  Priser

   

  Fag

  Pris

  Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

  Billedkunst

  450 kr.

  1.300 kr.

  Biologi

  450 kr.

  1.300 kr.

  Dans

  450 kr.

  1.300 kr.

  Design og arkitektur

  450 kr.

  1.300 kr.

  Dansk

  550 kr.

  1.300 kr.

  Dramatik

  550 kr.

  1.300 kr.

  Engelsk

  550 kr.

  1.300 kr.

  Fysik

  550 kr..

  1.300 kr.

  Geografi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Historie

  550 kr.

  1.300 kr.

  Idræt

  550 kr.

  1.300 kr.

  Kemi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Matematik

  550 kr.

  1.300 kr.

  Mediefag

  550 kr.

  1.300 kr.

  Musik

  550 kr.

  1.300 kr.

  Psykologi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Religion

  550 kr.

  1.300 kr.

  Samfundsfag

  550 kr.

  1.300 kr.

  Tysk

  550 kr.

  1.300 kr.

  Valgfag

     

  Erhvervsøkonomi

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Filosofi

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Organisation

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Innovation

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  * Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

  Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.

  Læs den fulde bekendtgørelse her.


  Sådan betaler du

  Vær opmærksom på, at du først er optaget på et hold, når VUC Storstrøm har registreret din betaling.

  Kontant eller med dankort:

  Betaling kan ske på kontoret i åbningstiden - enten kontant eller med dankort.

  Via netbank:

  Du kan betale via netbank med følgende reference:

  Kortart: 01

  Kreditornr.: 7982925

   

  Husk at skrive navn og kursistnr., for at vi kan registrere din indbetaling.


  Refusion

  Hvis du gennemfører og består en fuld hf-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår i eksamen. Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af hf-fagpakkerne med et gennemsnit på 02, dog IKKE politipakken, da den ikke er adgangsgivende til politiuddannelsen, men kvalificerer til politiets optagelsesprøve.

   

  TILBAGE TIL hf-enkeltfag

 • Indhold i en hel hf-eksamen på hf-enkeltfag

  En hel hf-eksamen

  Enkeltfagene kan stykkes sammen til en hel hf-eksamen. Afhængig af antallet af fag og niveauer kan du eksamen være adgangsgivende til alle videregående uddannelser. Du bestemmer selv i hvilket tempo, du vil sammenstykke din hf-eksamen.

  Du skal være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser har særlige krav til bestemte fag og niveauer ved optagelse.

  Hf-eksamen er gratis. Tager du en hel hf-eksamen som enkeltfagsundervisning, får du deltagergebyret tilbagebetalt, når du har bestået alle dine eksaminer.

  Opbygning af en hel hf-eksamen

  Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Biologi C
  • Geografi C
  • Kemi C
  • Historie B
  • Samfundsfag C
  • Religion C

  Valgfag

  • Typisk skal du have 3 fag på B-niveau - svarende til en hel hf-eksamen på 1705  timer.

  Større skriftlig opgave

  • 15 siders skriftlig opgave som gennemføres selvstændigt

  Eksamensprojekt*

  • Projekt der omfatter 2-3 fag. Gennemføres selvstændigt

   

 • Regler for selvstuderende på hf

  Regler for selvstuderende

  At være selvstuderende betyder at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag.

  Du skal have en mail og mobil.

  • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag

  • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning

  • Du skal betale ved tilmelding.

  Tilmelding

  Kontakt dit lokale VUC Storstrøm og hør, hvilke fag du kan gå til eksamen i som selvstuderende.

  Priser

  Prisen pr. fag er de samme som hvis du modtager undervisning.

  SU

  Du kan ikke få SU.


  Regler for mundtlig eksamen

  Du får kun tildelt faglig vejledning hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får navn på  Vejlederens navn og e-mail.

  Du har ret til faglig vejledning i det omfang der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen. Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

  De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag som den faglige vejleder har udarbejdet. Men hvis du vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.
   

  Regler for skriftlig eksamen

  Hvis du kun skal til skriftlig eksamen, får du ikke tildelt faglig vejledning. Du kan eventuelt læse fagbeskrivelsen for dit fag, der beskriver, hvad der kræves.

  Bøger

  Af ressourcemæssige grunde kan VUC Storstrøm ikke udlåne bøger til selvstuderende.

 • Spørgsmål om prøver og eksamen ved hf og avu

  Praktiske forhold ved prøver og eksamen på AVU og HF

  I forbindelse med afholdelsen af prøver på VUC Storstrøm har vi udarbejdet denne folder, som gerne skulle være et nyttigt redskab for dig i prøveperioden. Folderen indeholder en række regler, råd og vink, som du skal være opmærksom på. Kommer du i tvivl om noget, så spørg din faglærer eller på kontoret.

  Generelt.
  Grundlaget for afholdelse af prøver og eksamen er Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Bagest i hæftet finder du link til eksamensbekendtgørelsen og til øvrige eksamensrelevante sider.

  Orientering om prøvetidspunkt
  AVU og Hf kursister er på forhånd tilmeldt fagenes prøver, og I orienteres på holdene om datoerne for mundtlige og skriftlige eksaminer. I kan ca. en uge før prøven se den eksakte forberedelses- og eksaminationstid på Ludusweb. Der kan ske ændringer i tidspunktet indtil to dage før prøve, så hold øje med Ludusweb.

  Skal jeg til prøve?

  Du forventes at gå til prøve i de fag, der afslutter med prøve. Prøven er en del af dit uddannelsesforløb og en del af din studieaktivitet.
  Vil du ikke til prøve, skal du framelde dig prøven hos en vejleder. Du skal være opmærksom på, at framelding eller udeblivelse fra prøve kan få betydning for din SU. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at framelde prøve uden tab af ret til SU.

  Specielle forhold.
  Som kursist på HF eller AVU skal du være opmærksom på følgende forhold:
  2-årig HF: Du har kun ret til at gå til eksamen én gang i et fag.
  HF-enkeltfag: Som enkeltfagskursist har du ubegrænset mulighed for gentilmelding til eksamen.
  AVU: Som AVU-kursist har du ubegrænset mulighed for gentilmelding til prøverne.

  Særlige prøvevilkår - dispensationer
  Du kan søge dispensation til forlænget skrivetid til skriftlig eksamen og forlænget forberedelsestid ved mundtlig eksamen, hvis du er ordblind eller lider af en dokumenteret sygdom, der betyder, at du er ringere stillet ved eksamen end øvrige kursister.
  Ansøgningsskema findes på Fronter, ”IT – information alle, Information, Om eksamen” Ansøgningsfristen er 1. november og 1. april.
  Hvis du er HF’er og har en materialebevilling fra SPS, kan du med dispensation få dine skriftlige eksamensopgaver på en CD-rom, CD-rom kan sædvanligvis kun søges til prøver, der ikke udleveres fra ”www.netprøver.dk”. Du kan også søge om få indscannet de mundtlige eksamensspørgsmål i dansk, når det gælder ældre tekster

  Ved eksaminer hvor brug af PC og staveprogrammer i øvrigt er tilladt, kræver det ikke særskilt dispensation at anvende egen it-rygsæk, ViTre eller andre hjælpeprogrammer (Se også afsnittet ”Brug af hjælpemidler”).

  Dispensationer må aldrig medføre en ændring af prøvens niveau.

  Prøveafholdelse.

  Sygdom
  Sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til VUC Storstrøms kontor straks fra morgenstunden. Hvis du ønsker at gå til sygeeksamen gør følgende forhold sig gældende: (Bemærk, der afholdes kun sygeeksamen på HF)
  VUC Storstrøm skal have modtaget besked om sygdommen, inden den pågældende prøve er afsluttet.
  •    Du skal søge læge senest på prøvedagen for at få en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale.
  •    Du skal aflevere lægerklæringen på kontoret senest tre dage efter prøven. Er dette ikke muligt grundet indlæggelse, skal du ringe til kontoret for at lave anden aftale.
  •    Hvis du møder til prøve på trods af sygdom, har du ikke adgang til sygeeksamen.
  •    Sygdom opstået under prøven skal straks meddeles.

  Starttidspunkt
  En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.


  For sent fremmøde til prøven
  Udebliver du fra eller kommer du for sent til en prøve, har du normalt ikke krav på at aflægge prøven.
  Den prøveansvarlige kan dog, hvis det skønnes at udeblivelsen er rimeligt begrundet, give dig tilbud om at aflægge prøven på et senere tidspunkt.
  Kommer du for sent, og hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis den prøveansvarlige leder skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan du dog få tilladelse til at deltage. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Den prøveansvarlige
  leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

  Mundtlig prøve
  Bemærk det tidspunkt, hvor du skal op, og mød i god tid, dvs. en eksamination før. Hvis du ikke kommer til det fastsatte tidspunkt, kan du kun gå til prøven med tilladelse fra en leder.

  Bed din faglærer orientere dig om den mundtlige prøve og om råd for, hvordan forberedelsestiden udnyttes bedst. Opmærksomheden henledes især på to eksamensformer:
  a) med 3 timers forberedelse i grupper.
  Her er det skolen der bestemmer eksamensrækkefølgen for gruppemedlemmerne. I den tid, der opstår for flere gruppemedlemmer, efter forberedelsestiden er forbi og til eksaminationen finder sted, skal eksaminanderne blive i forberedelseslokalet
  b) med 24 timers forberedelse
  Trækning af eksamensspørgsmål foregår dagen før eksaminationen, således at den ene halvdel af holdet trækker spørgsmål kl. 8.00, og hvad angår tidspunktet for den anden halvdel, træffes beslutningen lokalt på
  den enkelte afdeling.


  Skriftlig prøve
  Kommer du for sent til prøven kan du ikke deltage (se dog s. 2). Det er altså vigtigt at møde i god tid - I fag, hvor der anvendes IT, bedes du møde 30 min. før begyndelsestidspunktet, i øvrige fag mindst 15 min. før begyndelsestidspunktet.
  Ved skriftlige prøver skal du sætte dig ved den plads, hvor der ligger et omslag med dit prøvenummer (=dit kursistnummer). Kun tilladte hjælpemidler og proviant i begrænset omfang må forefindes i prøvelokalet; Tasker o.l. må ikke stå ved siden af din plads.
  Prøvearkenes hoved skal udfyldes straks ved modtagelsen. Kursister, der skriver i hånden, kan altid få udleveret ekstra papir. Der uddeles kun hvidt papir, som bruges både til kladde og indskrivning. Arkene må ikke foldes eller deles i mindre stykker.

  Ved brug af computer skal hvert enkelt udskrevet ark kunne identificeres med navn, fag, holdnummer og kursistnummer. De udskrevne sider der ønskes bedømt, indlægges i et omslag, hvor hovedet på forsiden udfyldes.
  Før der printes ud, skal der indhentes tilladelse hertil af en af de tilsynsførende.
  Under prøven er det vigtigt, at du ofte foretager backup.
  Hvis der under prøven opstår strømsvigt, skal du arbejde videre med papir og kuglepen. Det er den enkelte kursists ansvar at sætte sig ind i reglerne for brugen af computer ved prøven og, hvor det er påkrævet, også i reglerne for brugen af egen computer. Spørg evt. din faglærer om reglerne!

  Du må kun forlade prøvelokalet efter tilladelse fra og under ledsagelse af en prøvevagt. Kun én eksaminand må normalt forlade lokalet ad gangen. Det sidste kvarter af prøven må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse. Ved aflevering af besvarelsen skal den tilsynsførende altid tilkaldes. Efter prøvetidens ophør må du heller ikke forlade din plads, før din besvarelse er afleveret til en tilsynsførende og alle opgaver er indsamlet og kontrolleret. Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og bilag der
  skal bedømmes, og hvilke ark og bilag, der er kladde. Gør nøje den tilsynsførende opmærksom på, hvad der er kladde, og hvad der ønskes bedømt. De ark, der skal bedømmes, skal nummereres, og det samlede antal ark og bilag skal angives i feltet hertil. Især er det vigtigt i matematik at skelne mellem ark og bilag. I matematik skal der på forsiden af opgaven anføres, hvilken lommeregne/program der er anvendt.

  Hvis du forlader prøvelokalet ved prøvens afslutning, må du tage opgaven og kladden med.
  Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, skal alle kladder og prøveopgaver forblive i prøvelokalet til prøven er afsluttet for alle eksaminander. Din bærbare skal også forblive i lokalet, til prøven er slut for alle.
  Du kan hente opgave, kladde og bærbar umiddelbart efter, at prøven er slut.
  Hvis kladden ikke afhentes umiddelbart efter prøvens afslutning, kan den ikke udleveres senere.
  Karaktererne vil foreligge så hurtigt som muligt, og de offentliggøres på LUDUS web og på opslagstavler - naturligvis i fuld anonymitet, idet karaktererne anføres ud for dit kursistnummer.

  Adgang til PC v. skriftlige prøver:
  •    Du skal i udgangspunktet medbringe egen PC, husk strømforsyningen.
  •    Det kan være muligt at låne PC til prøven efter aftale med kontoret.
  •    VUC Storstrøm kan begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde.

  Brug af hjælpemidler
  Oversigt over tilladte hjælpemidler til skriftlige og sproglige prøver på AVU kan ses i bilagene under det enkelte fag og i hjælpemiddeloversigten. (Fronter: IT og Information alle, Information, Om eksamen, Hjælpemiddeloversigter) Hvis du er i tvivl så spørg din faglærer.
  (På HF laver ministeriet ikke længere hjælpemiddeloversigter pr. 21/5 2014. Begrænsninger i hjælpemidler kan læses i den enkelte læreplan)
  Generelt gælder:
  •        Det er tilladt at bruge computer og diverse programmer på disse (f.eks. ViTre) ved de skriftlige eksamener, dog kan der af de enkelte læreplaner fremgå specifikke begrænsninger.
  Eksempler på disse begrænsninger er, at computer ikke må anvendes ved 1. delprøve i matematik B.
      Ved de sproglige danskprøver på AVU er kun ordbøger tilladte (elektroniske eller trykte) – dvs.ikke ViTre o.l.
  Ved skriftlig prøve i dansk G og DSA G er ordbøger samt tekstbehandlingsprogrammets stave- og grammatik program tilladt (typisk Word). Dvs. ikke ViTre o.l.
  Ved skriftlig prøve DSA D er computer tilladt, men stave-og grammatikkontrol skal være slået fra (derfor må ViTre heller ikke anvendes).

  Brug af internet ved skriftlige prøver.
  (særlige regler for skriftlige prøver ”med netadgang”, se også afsnittet nedenfor)
  Du må ved de fleste prøver anvende elektroniske ordbøger (se ovenfor om hjælpemidler), og tilgå materiale fra undervisningen i f.eks. holdets eller eget Fronterrum, hvis materialet er tilladt ved prøven i øvrigt.
  Enhver anden brug af internettet er FORBUDT, F.eks. Google og fildeling, uanset relevans for eksamen.
  Du må ikke bruge tidligere bedømt materiale i fx en stil (det kunne være en stil skrevet i løbet af året, en SSO opgave e.l.), uden at henvise til den som kilde.

  Du skal aflevere telefonen til vagten, medmindre du skal bruge dens ordbog – i så fald skal det foregå synligt og efter konkret aftale med vagten.
  Det er til enhver tid FORBUDT at kommunikere med andre (fx sms, e-mail, chat, facebook).

  Skolen kan ved stikprøvekontrol tjekke din telefon/PC for læste/sendte sms’er, emails o.l.

  Brug af internet ved skriftlige prøver ”med netadgang”.
  Skal du til skriftlig prøve med netadgang, har du fri adgang til hjælpemider. Du må fx bruge internettet til informationssøgning, google, bruge ordbøger og lignende.
  Det er fortsat forbudt at kommunikere med omverdenen, SMS’e, maile, fildele, gå på facebook osv.

  Typisk er skriftlig eksamen ”med netadgang” hold i engelsk B og A samt dansk A – spørg din lærer

  Kan der indgå videomateriale o.l. i opgavesættet, skal du huske at medbringe høretelefoner.

  Skriftlig prøve med aflevering i www.Netprøver.dk (Kun HF)
  For at kunne aflevere i Netprøver skal du kunne PDF’e en fil og kende dit UNI-login.

  Vejledning til aflevering af eksamensopgaver i Netprøver finder du på Fronter (It og information alle – information – Om Eksamen  - ”Kursistguide til aflevering i Netprøver.dk”)

  Vejledning til at PDF’e finder du på VUC Storstrøms hjemmeside under it-vejledninger (søg på PDF)
  Alle øvrige regler er de samme som ved almindelige skriftlige prøver.

  Brug af internet ved mundtlige prøver.
  Begrænset brug af internet er tilladt ved forberedelsen til mundtlige prøver.
  På AVU må ”tilladte hjælpemidler” iflg. hjælpemiddeloversigten bruges (denne finder du på Fronter: It- og information  - alle – Om eksamen – ”AVU tilladte hjælpemidler”). Disse tilladte hjælpemidler må også bruges i elektronisk form: konkret vil materiale og dybe links fra dit holds Fronterrum samt elektroniske ordbøger via PC være tilladt.
  På HF vil alt materiale og dybe links påført undervisningsbeskrivelsen være tilladt. (Har I fx læst en artikel på Wikepedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikepedia).

  Anden brug af internet, herunder enhver kommunikation med omverdenen, er forsat forbudt og vil kunne føre til bortvisning fra prøven.
  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

  Telefoner skal afleveres under forberedelsestiden (gælder ikke 24 timers prøver).

  Snyd ved prøven
  Snyd ved prøven - eller forsøg herpå - vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Det samme er tilfældet, hvis der anvendes ikke tilladt brug af eksempelvis mobiltelefon eller internettet. Du er selv ansvarlig for IKKE at benytte internettet til snyd.
  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan herefter aflægge prøve på ny, typisk året efter.
  Enhver eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse ved sin underskrift bekræfte, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.

  Klager over prøven
  Evt. klager over prøveafholdelse eller karaktergivning skal være indgivet til afdelingslederen med en skriftlig begrundelse senest 14 dage efter prøvedagen eller karakteren er meddelt.
  En klage kan være rettet mod: Eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.
  Til brug for en evt. klagesag kan du som klager få udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige en kopi af din egen opgavebesvarelse.

  VUC afgør, om en evt. klagesag skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet. Skal sagen derimod fremmes, forelægger VUC straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse inden for en nærmere angivet frist på normalt højst 2 uger.
  VUC Storstrøm forelægger derefter udtalelserne for klageren, der får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

  VUC Storstrøm træffer herefter en afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, og som kan gå ud på:
  • Ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • At klageren ikke får medhold.
  Afgørelsen skal hurtigst muligt meddeles til klageren og eventuelle andre berørte eksaminander.
  Klageren skal senest 14 dage efter tilbuddet om omprøve eller ombedømmelse meddele, om klageren ønsker at gøre brug af muligheden.

  Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

  Ved retlig klage over VUC Storstrøms afgørelse (dvs. klage over procedurefejl) kan en klage indbringes for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og indgives til VUC inden to uger fra afgørelsens meddelelse.
  Mere information om klager kan læses i eksamensbekendtgørelsen


  Links til mere information på ministeriets hjemmeside:

  Eksamensbekendtgørelsen: (gælder både AVU, HF-e og HF2)
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

  Beskrivelser for de enkelte fag på HF finder du her:

  HF2:  
  https://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-hf


  STX:
  https://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-stx


  Beskrivelser af de enkelte fag på AVU findes i bekendtgørelsen under de enkelte
  fag og niveauer:

  AVU:
  https://www.uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/fag-og-laereplaner  Rev. 02.03.17/Ben

 • Ansøgning og optagelse på hf-enkeltfag

  Du kan optages på hf-enkeltfag 1 år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende).

  Er du fortsat i 10. klasse, kan du tidligst optages, 1 år efter at du er udskrevet af 10. klasse.

   

  Hvis du mangler 10. klasse afgangseksamen, kan du tage AVU-fag, der svarer til afgangsprøven.

  Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har spørgsmål - klik her

 • Hvad er eksamensprojekt?

  Eksamensprojektet består af en synopsis som du skriver i 2-3 fag - alene eller i en gruppe. Det afsluttes med en individuel mundtlig prøve.